LosBallos B.V. Professioneel zonder poespas

Klachten reglement

Klachtenreglement Losballos BV

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. “LOSBALLOS BV”, Randwijksingel 129, =6581CD Malden en de aan haar gelieerde partners; of een
activiteit van Losballos BV.
b. “Klacht”; iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker
van) LOSBALLOS BV;
d. “Medewerker”; een ieder die werkzaamheden verricht voor LOSBALLOS BV, ongeacht het dienstverband
/ samenwerkingsverband met LOSBALLOS BV.

Artikel 2 Klachtrecht
1. Iedere belanghebbende heeft het recht om over de wijze waarop LOSBALLOS BV zich in een bepaalde
aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij LOSBALLOS BV.
2. Een gedraging van een medewerker, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van LOSBALLOS BV,
wordt aangemerkt als een gedraging van LOSBALLOS BV.

Artikel 3 Behoorlijke behandeling
1. LOSBALLOS BV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten
over zijn gedragingen.

Hoofdstuk 2. De behandeling van klachten

Artikel 4 Indienen van een klacht
1. De schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
2. LOSBALLOS BV kan besluiten om een schriftelijke klacht die niet aan het eerste lid voldoet niet te
behandelen mits de indiener de gelegenheid heeft gehad de klacht binnen een redelijke termijn aan te
vullen.

Artikel 5 Interventie
1. Zodra LOSBALLOS BV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt
de verplichting tot het verder toepassen van dit reglement.
2. Aan de klager wordt op verzoek schriftelijk medegedeeld dat LOSBALLOS BV er vanuit gaat dat de
klacht naar tevredenheid is afgehandeld.
3. Indien de klager niet tevreden blijkt over deze afhandeling van zijn klacht zal deze alsnog volgens dit
reglement worden behandeld.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
1. LOSBALLOS BV bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 3 werkdagen.
2. Bij de ontvangstbevestiging wordt vermeld:
a. de afhandelingtermijn;
b. de verdere procedure;
c. de contactpersoon;
d. de mogelijkheid te worden gehoord of daarvan af te zien.
3. LOSBALLOS BV zendt een klacht tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is
onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.

Artikel 7 Onpartijdige klachtenbehandelaar
De behandeling van de klacht geschiedt door een medewerker of een derde onpartijdige die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Artikel 8 Niet verplicht in behandeling nemen
1. LOSBALLOS BV is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging: a.
waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is behandeld,
anders dan onder toepassing van artikel 6,eerste en tweede lid;
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
2. LOSBALLOS BV is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het
gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
3. Het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden
ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van LOSBALLOS BV. Indien hiervan sprake is zal Losballos BV deze doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie.
4. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.


Artikel 9 Toezendingsplicht beklaagde
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10 Hoorplicht
1. LOSBALLOS BV stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
4. Aan de klager wordt op verzoek een afschrift van het verslag toegezonden.

Artikel 11 Afhandelingstermijn
1. LOSBALLOS BV handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst.
2. LOSBALLOS BV kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking
heeft.

Artikel 12 Afhandeling
1. LOSBALLOS BV stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het
onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van LOSBALLOS BV kan
geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 13 Verantwoordingsinformatie
1. LOSBALLOS BV draagt zorg voor registratie van de bij haar ingediende klachten en past haar werkwijze
indien nodig aan om herhaling te voorkomen.

==========================================================

 © 2020 LosBallos B.V.  •  Powered by beat247